Кънчева, Е. Комуникативни измерения на спортното състезание. В. Търново, 2011, Унив.изд, Св.св. Кирил и Методий, с. 189


Кънчева, Елена (2011) Кънчева, Е. Комуникативни измерения на спортното състезание. В. Търново, 2011, Унив.изд, Св.св. Кирил и Методий, с. 189 В. Търново, Унив.изд, Св.св. Кирил и Методий


 В дисертационния труд се обосновава необходимостта от изследване на комуникативните измерения на спорното състезание, като се разкриват възможности за единна клубна стратегия чрез съвременния мениджмънт и маркетинг
  Дисертация
 спортен клуб, спортна проява, спортен мениджмънт и маркетинг


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12077
 Елена Кънчева

2. Дисертация за присъждане на ОНС „доктор” Реджепи А., Влияние на средата, на психосоциалните и демографски фактори върху физическата активност на 11-14 годишни ученици. Дисертация, В. Търново,

1. 2. Кънчева, Елена. Дисертационен труд „Комуникативни измерения на спортното състезание”, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В Търново, Цитирано в: „Методика на обучението по миниволейбол”. Автор Светослав Стефанов, Дисертационен труд, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В Търново, 2013, с. 87.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/