Учебната задача – основна компонента на учебната дейност, сп. „Педагогически алманах”, бр.1-2, ВТУ, 1999, стр. 19-25. ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1158992356


Маринова, Виолета (1999) Учебната задача – основна компонента на учебната дейност, сп. „Педагогически алманах”, бр.1-2, ВТУ, 1999, стр. 19-25. ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1158992356 Велико Търново


 Анализира се учебната задача като основна компонента на учебната дейност.
  Статия
 учебна задача, компонент, учебна дейност
 Издадено
  1205
 Виолета Маринова

1. Ангелова, В. Педагогическа технология за изучаване на текстовите задачи в началния етап на образование. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, монография, 2019. ISBN 978-619-202-416-1 (цитирано на стр. 200)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/