Учебната задача – основна компонента на учебната дейност, сп. „Педагогически алманах”, бр.1-2, ВТУ, 1999, стр. 19-25. ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1158992356


Маринова, Виолета (1999) Учебната задача – основна компонента на учебната дейност, сп. „Педагогически алманах”, бр.1-2, ВТУ, 1999, стр. 19-25. ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1158992356 Велико Търново


 Анализира се учебната задача като основна компонента на учебната дейност.
  Статия
 учебна задача, компонент, учебна дейност
 Издадено
  1205
 Виолета Маринова

1. В: Ангелова, В. Педагогическа технология за изучаване на текстовите задачи в началния етап на образование. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, монография, 2019. ISBN 978-619-202-416-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/