Икономическо развитие и проблеми на стопанството на Република Кипър.


Дерменджиев, Атанас (2014) Икономическо развитие и проблеми на стопанството на Република Кипър. Сб. от Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. 2014, 28-29 ноември. Ред. С. Дерменджиева. ВеликоТърново: ИВИС, 2014, с. 147-154. ISBN 978-954-2968-96-2 COBISS.BG-ID 1269208036


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Икономика
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Economics
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  11998
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/