Екзогамно-родов кръг у българите. 1. Отчитане на родството по права линия. - Българска етнология, 1998, год. ХХІV, кн. 3-4, с. 5-20. ISSN 1310-5213


Иванова, Мария (1998) Екзогамно-родов кръг у българите. 1. Отчитане на родството по права линия. - Българска етнология, 1998, год. ХХІV, кн. 3-4, с. 5-20. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 1998, год. ХХІV, кн. 3-4, с. 5-20. ISSN 1310-5213


 Статия, посветена на особеностите на екзогамно-родовия кръг на българите.
  Статия
 екзогамия, родство по права линия.
 Издадено
  11990
 Мария Иванова

4. Здравков, Здр. Семейни и родствени структури при циганските групи в България. В. Търново, 2013, с. 176-177. ISBN 978-954-524-889-4

3. Вуков, Н. Родствени отношения в българския юнашки епос. С., 2008

2. Квилинкова, Е. Н. Традиционная духовная культура гагаузов: этнорегиональные особенности. Кишинев, 2007, 634-635.

1. Бончева, Цв. Брачни забрани при българите католици от Пловдивско през първата половина на ХХ в. – Българска етнология, 2003, год. ХХІХ, кн. 1, с. 26-43. ISSN 1310-5213, с. 27.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/