Екзогамно-родов кръг у българите. 2. Отчитане на родството по съребрена линия. - Българска етнология, 1999, год. ХХV, кн. 1-2, с. 130-140. ISSN 1310-5213


Иванова, Мария (1999) Екзогамно-родов кръг у българите. 2. Отчитане на родството по съребрена линия. - Българска етнология, 1999, год. ХХV, кн. 1-2, с. 130-140. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 1999, год. ХХV, кн. 1-2, с. 130-140. ISSN 1310-5213


 Статия, посветена на екзогамно-родовия кръг на българите.
  Статия
 кръвно родство, съребрена линия, екзогамия.
 Издадено
  11989
 Мария Иванова

3. Здр..Здравков.Семейни и родствени структури при циганските групи в България. В. Търново, 2013, 176-177

2. Бончева, Цв. Брачни забрани при българите католици от Пловдивско през първата половина на ХХ в. – Българска етнология, 2003, кн. 1, с. 27, 28, 39.

1. Филипова-Кюркчиева, Ив. Родствена мрежа и солидарност при българите мюсюлмани от Тетевенско. – Българска етнология, 2001, кн. 2, с. 150, 176.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/