Кодовата система на Ю. И. Левин и нейните възможности при записа на българските родствени отношения. - Епохи, 2000, т. VІІІ, кн. 2, с. 111-118. ISSN 1310-2141


Иванова, Мария (2000) Кодовата система на Ю. И. Левин и нейните възможности при записа на българските родствени отношения. - Епохи, 2000, т. VІІІ, кн. 2, с. 111-118. ISSN 1310-2141 Епохи, 2000, т. VІІІ, кн. 2, с. 111-118. ISSN 1310-2141


 Теоретична статия за употребата на кодовата система на Ю. Левин при записа на българските родствени отношения, отразени в роднинските названия. Съобразена с православните правила при степенуването на родството, кодовата система е разширена и допълнена.
  Статия
 кодова система, степенуване на православното родство, запис на родствените отношения.
 Издадено
  11986
 Мария Иванова

2. Здравков, Здр. Семейни и родствени структури при циганските групи в България. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, 180 с. ISBN 978-954-524-889-4. COBISS.BG-ID: 1253690340, с. 82.

1. Квилинкова, Е. Н. Традиционная духовная культура гагаузов: этнорегиональные особенности. Кишинев, 2007, 634-635. ISBN 978-9975-9606-6-3, COBISS.BG-ID 1116538596, с. 59.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/