Традиционни родови институти и роднинска терминология. В: Сакар. Етнографско, фолклорно и езиково изследване. С.. Акад. издателство “Проф. Марин Дринов”, 2002, с. 372-393. ISBN 954-430-910-1 (АИ „М.Дринов“), ISBN 954-8458-17-9 (ЕИМ при БАН), COBISS.BG-ID:1039903460


Иванова, Мария (2002) Традиционни родови институти и роднинска терминология. В: Сакар. Етнографско, фолклорно и езиково изследване. С.. Акад. издателство “Проф. Марин Дринов”, 2002, с. 372-393. ISBN 954-430-910-1 (АИ „М.Дринов“), ISBN 954-8458-17-9 (ЕИМ при БАН), COBISS.BG-ID:1039903460 В: Сакар. Етнографско, фолклорно и езиково изследване. С.. Акад. издателство “Проф. Марин Дринов”, 2002, с. 372-393. ISBN 954-430-910-1 (АИ „М.Дринов“) ISBN 954-8458-17-9 (ЕИМ при БАН), COBISS.BG-ID: 1039903460


 Студия за традиционните родови институции и роднинската терминология на населението от Сакар планина. Изложението е подготвено по лично събран теренен материал.
  Студия
 Сакар, родствени институции, роднинска терминология.
 Издадено
  11983
 Мария Иванова

2. Холиолчев, Хр., М. Младенов, Л. Радева. Българска семейно-родова лексика. Енциклопедичен речник. София: Фондация „Проф. д-р Максим Младенов – Общество за изследване на българската народна реч“ при СУ „Св. Климент Охридски“, 2012, 775 с. ISBN 978-619-152-143-2. COBISS.BG-ID: 1250497764, с. 261.

3. Цанева, Е. Побратимството у българите – размяна на социални статути? – Етнографски проблеми на народната култура. Т. ІХ, София: Акад. издателство “Проф. Марин Дринов”, 2012, с. 69-102. ISBN 954-8458-13-9, COBISS.BG-ID: 1264476132, с. 83.

1. Богданова, Св. Побратимяване при река. – Във: В света на човека. Т. І. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2008, с. 233-243. ISBN 978-954-07-2715-8. COBISS.BG-ID: 1231333092, с. 234.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/