Още веднъж за произхода на кумството у българите. - В: Балканите - език, история, култура. Международна научна конференция В. Търново, 13-15 април 2007. Отг. ред.: доц. д-р Красимира Мутафова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 252-264. ISBN 978-954-524-636-4. COBISS.BG-ID: 1229435620


Иванова, Мария (2008) Още веднъж за произхода на кумството у българите. - В: Балканите - език, история, култура. Международна научна конференция В. Търново, 13-15 април 2007. Отг. ред.: доц. д-р Красимира Мутафова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 252-264. ISBN 978-954-524-636-4. COBISS.BG-ID: 1229435620 В: Балканите - език, история, култура. Международна научна конференция В. Търново, 13-15 април 2007. Отг.ред.: доц. д-р Красимира Мутафова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 252-264. ISBN 978-954-524-636-4, COBISS.BG-ID: 1229435620


 В статията са разгледани основните гледища за произхода на кумството, както и епохата, в която то възниква. Приета е хипотезата, че кумството като народна институция не е свързано по произход с преходната епоха от матриархат към патриархат, нито с матрилинейната филиация, а с развитието на дуално-родовата патрилинейна организация. В българската родствена система тази хипотеза се потвърждава както от анализа на патрилинейните родствени отношения от епохата непосредствено преди и след приемането на християнството, така и от сведенията в старобългарските правни паметници от същата епоха.
  Статия
 кумство, християнство, дуално-родова организация, хипотези.
 Издадено
  11975
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/