Обичайното семейно и наследствено право и законодателството на българската държава (1878-1944 г.). - В: 130 години модерна българска държавност. Международна научна конференция, посветена на проф. дин Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009. Ред. доц. д-р Милко Палангурски. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 240-253. ISBN 978-954-524-720-0. COBISS.BG-ID: 1234330340


Иванова, Мария (2009) Обичайното семейно и наследствено право и законодателството на българската държава (1878-1944 г.). - В: 130 години модерна българска държавност. Международна научна конференция, посветена на проф. дин Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009. Ред. доц. д-р Милко Палангурски. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 240-253. ISBN 978-954-524-720-0. COBISS.BG-ID: 1234330340 В: 130 години модерна българска държавност. Международна научна конференция, посветена на проф. дин Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009. Ред. доц. д-р Милко Палангурски. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 240-253. ISBN 954-524-720-0, COBISS.BG-ID: 1234330340


 В статията е направен сравнителен анализ на традиционното брачно право и действащия Екзархийски устав през 1878-1944 г. Той показва, че между двете правни системи почти не се наблюдават съществени различия. Причината е в тяхното дълго съжителство и в избрания от българския законодател подход, който предоставя разрешаването на брачните проблеми в компетенцията на Българската православна църква. През разглеждания период съществени различия се наблюдават в областта на семейното право. Те са резултат от новите социални и икономически условия, които намират отражение най-вече при разрешаването на усложнените семейни и имуществени отношения. Обичайното право се оказва твърде елементарно, за да отговори на всички възникнали въпроси, докато новоприетите държавни закони, заедно с честите им поправки, достатъчно ясно показват, че те отговорят по-адекватно на новото време.
  Статия
 обичайно право, църковно право, държавно законодателство.
 Издадено
  11974
 Мария Иванова

1. Цанева, Е., А.Кирилова, В.Николова. Осиновяването в българската културна традиция. С., 2010, 120

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/