Надежда Христова. Което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Бракът в църковното право на България и католическа Европа (ХІІ-ХІV век). Издателство “ФАБЕР”, Велико Търново, 2009, 239 с.


Иванова, Мария (2010) Надежда Христова. Което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Бракът в църковното право на България и католическа Европа (ХІІ-ХІV век). Издателство “ФАБЕР”, Велико Търново, 2009, 239 с. Българска етнология, 2010, год. ХХХVІ, кн. 1-2, с. 144-146. ISSN 1310-5213


 Надежда Христова е дългогодишен преподавател по средновековна европейска история във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Автор на редица изследвания в областта на западноевропейската социална история, тя е автор и на тази сериозна монография за брака в църковното право на България и католическа Европа през ХІІ-ХІV в. На основата на сравнителния анализ са разгледани съхранените извори от епохата, за да се установят общите тенденции и различията в развитието на църковно-правната традиция по проблемите на брака в България (като част от православния свят) и в католическа Европа. Написана увлекателно и в същото време строго научно, монографията на Надежда Христова е ценен изследователски труд не само за историци, но и за етнолози, прависти, социолози и всички останали, които проявяват интерес към историческото развитие на християнското църковно право в България и Западна Европа.
  Рецензия
 средновековие, християнско църковно право, България, Западна Европа.
 Издадено
  11971
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/