Приносът на ЕИМ при БАН в развитието на образованието по етнология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.


Иванова, Мария (2012) Приносът на ЕИМ при БАН в развитието на образованието по етнология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В: Етнологията в България – история, методи, проблеми. С., Акад. изд. "Проф. М. Дринов", 2012, с. 173-177. ISBN 978-954-322-466-1.


 Статията е посветена на приноса на ЕИМ при БАН в обучението на студентите по етнология във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
  Статия
 учебни програми, издадени учебници на изследователи от ЕИМ при БАН.
 Издадено
  11968
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/