Традиционно кръвно родство и сватовство в системата на българските родствени отношения. - Българска етнология, 2013, год. ХХХІХ, кн.3, с. 319-333. ISSN 1310-5213


Иванова, Мария (2013) Традиционно кръвно родство и сватовство в системата на българските родствени отношения. - Българска етнология, 2013, год. ХХХІХ, кн.3, с. 319-333. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 2013, год. ХХХVІІІ, кн.3, с. 319-333. ISSN 1310-5213


 Статията е посветена на съвместното функциониране на кръвното родство и сватовството в родствената система на българите.
  Статия
 патрилинейно кръвно родство, сватовство.
 Издадено
  11963
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/