Родството по сватовство у българите. Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003. 283 с. ISBN 954-524-376-7; COBISS.BG-ID 1041353444


Иванова, Мария (2003) Родството по сватовство у българите. Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003. 283 с. ISBN 954-524-376-7; COBISS.BG-ID 1041353444 В.Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 283 с. ISBN 954-524-376-7, COBISS.BG-ID: 1041353444.


 Монография, посветена на родството по сватовство у българите. Разгледани са всички обредни прояви на сватовството, както и неговото взаимодействие с останалите родствени институции.
  Монография
 сватовство, брачен избор, обичайни и църковни правила, родствени функции и взаимодействие с кръвното родство, кумството и побратимството.


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  11961
 Мария Иванова

4. Холиолчев, Хр., М. Младенов, Л. Радева. Българска семейно-родова лексика. Енциклопедичен речник. София: Фондация „Проф. д-р Максим Младенов – Общество за изследване на българската народна реч“ при СУ „Св. Климент Охридски“, 2012, 775 с. ISBN 978-619-152-143-2. COBISS.BG-ID: 1250497764, с. 139.

3. Христова, Н. Което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Бракът в църковното право на България и католическа Европа (ХІІ-ХІV век). Велико Търново: Изд. „Фабер“, 2009, 239 с. ISBN 978-954-400-197-1. COBISS.BG-ID: 1234078948. с. 152.

2. Георгиев, Г. Дарът, трапезата и сватбарите. – В: Обредната трапеза. Сборник доклади от ХІ-та Национална конференция на българските етнографи –Пловдив, 2005. София: ЕИМ при БАН, 2006, с. 142-163. ISBN 954-8458-29-2. COBISS.BG-ID: 1226966500, с. 146.

1. Рецензия от Цанева, Е. Мария Иванова. Родството по сватовство у българите. В. Търново, 2003. – Българска етнология, 2005, год. ХХХІ, кн. 2, с. 111-113. ISSN 1310-5213

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/