Традиционна култура на балканските народи. В. Търново. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2014, 220 с. ISBN 978-954-958-7, COBISS.BG-ID 1266360036


Иванова, Мария (2014) Традиционна култура на балканските народи. В. Търново. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2014, 220 с. ISBN 978-954-958-7, COBISS.BG-ID 1266360036 УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2014, 220 с., ISBN 978-954-958-7. COBISS.BG-ID 1266360036


 Изследването е посветено на традиционната култура на балканските народи. Предназначено е за студентите от специалност Етнология, които изучават дисциплината Балканска етнология, както и за студентите от специалност Балканистика с учебна дисциплина Етнология на балканските народи. На широка сравнителна основа е проследена традиционната култура на балканските народи – едно от основните направления в развитието на балканската етнология.
  Монография
 историография, традиционна култура, Балкани, балкански народи
 Издадено
  11960
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/