Цонкова, Д. Самооценка на личностно-професионалните качества на студентите от специалност педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт.


Цонкова, Димитринка (2005) Цонкова, Д. Самооценка на личностно-професионалните качества на студентите от специалност педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт. Педагогика и методика. УИ Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, с. 295.


 
  Статия
 sports pedagogy, self-evaluation, professional’s properties


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  11951
 Димитринка Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/