Кънчева, Елена., Ново начало в управлението на спорта - проект "Спортен клуб". монография, 2013, I&B ltd., Велико Търново, ISBN, 978-954-9689-78-5, COBISS.BG-ID 1270764516, с. 190.


Кънчева, Елена (2013) Кънчева, Елена., Ново начало в управлението на спорта - проект "Спортен клуб". монография, 2013, I&B ltd., Велико Търново, ISBN, 978-954-9689-78-5, COBISS.BG-ID 1270764516, с. 190. В. Търново, I&B , 2013, с. 190, ISBN 978-954-9689-78-5, COBISS.BG-ID 1270764516, с. 190.


 Монографията има теоретико-практически характер. Представена е възможно най-пълна картина за създаване и управление на малък бизнес в динамично развиващия се спортен пазар. Въз основа на концепцията за "управленския процес" се конструира сложната социално-икономическа материя на менидцмънта на спортните организации, като основен и актуален субект на функциониране в страната.
  Монография
 спорт, спортен мениджмънт, стратегия, програми за финансиране, ЮЛНЦ


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11939
 Елена Кънчева

1. Дисертация за присъждане на ОНС „доктор” Реджепи А., Влияние на средата, на психосоциалните и демографски фактори върху физическата активност на 11-14 годишни ученици. Дисертация, В. Търново, .

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/