Тракийският воин. Проучвания върху военната и социалната история на древна Тракия.


Йорданов, Стефан (2000) Тракийският воин. Проучвания върху военната и социалната история на древна Тракия. Издателство Faber, 2000, 280 с. ISBN 954-9541-336-3.


 [The Thracian Warrior. A Study in Military and Social History of Ancient Thrace. V. Tirnovo: Faber Publishers, 2000, 280 p. In Bulgarian.] Интерактивно представяне на книгата / Interactive presentation of the book: http://www.academia.edu/6801789/ Интерактивна публикация на глава 7 от книгата („Абиите млекопийци, вегетарианският „Златен век” и капнобатите”) / Interactive publication of the ch. 7 of the book (“Abioi milk drinkers, the vegetarian “Golden Age” and kapnobatai”): http://www.academia.edu/6915201/
  Монография
 полово-възрастова стратификация, траки, тракийски воински рекрут, тракийска етнонимия, митология и история, митична история, политогенезис у траките


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  11935
 Стефан Йорданов

1. Цитирано в: Топалилов, Иво. Към въпроса за имената на Пловдив (IV в. пр. н. е. – IV в. от н. е.). – Критика и хуманизъм, кн. 24 (специално издание). Докторантски брой, 2007, с. 107.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/