Проблеми на потестарно-политическата и историческата етнология. Библиография, историографско и проблемно-теоретично проучване. Част първа. Въведение в проблематиката.


Йорданов, Стефан (2009) Проблеми на потестарно-политическата и историческата етнология. Библиография, историографско и проблемно-теоретично проучване. Част първа. Въведение в проблематиката. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2009, 547 с.


 [Problèmes de l’anthropologie politique et historique... Première partie. Introduction à la matière. En bulgare.] Интерактивно представяне на книгата / Interactive presentation of the book: http://www.academia.edu/6800046/ Интерактивна публикация на книгата / Texte intégral du livre: http://www.academia.edu/27633885/
  Монография
 потестарно-политическа етнология, историческа етнология, библиография, полово-възрастова стратификация, политогенезис, родово-племенна организация, мъжки домове, миграции Ver Sacrum, халколитна металургия, чийфдъм, извъневропейска етнология


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  11934
 Стефан Йорданов

3. Чередниченко, А. Г. О религии древних индоевропейцев (по итогам анализа лексико-семантического поля «религия» раннего индоевропейского праязыка). – Древности, Вып. 13, 2014–2015, с. 10.

2. Чередниченко, А. Г. К проблеме полиэтнического состава населения Древней Фракии. – Древности, Вып. 12, 2013, с. 8.

1. Цитирано в: Чередниченко, А. Г. Индоевропейская проблема и Эгеида. – Научные ведомости Белгородского государственного университета, 2011, Т. 18, № 7 (102), 5 – 15 – passim.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/