“Who executed St. Demetrius? An attempt at a forensic report”


Димитров, Димитър (2014) “Who executed St. Demetrius? An attempt at a forensic report” Serdica Edict (311 AD) (Sofia: Tangra), 133-141, ISBN 978-954-378-102-7; COBISS.BG-ID 1264029412


 (на английски език)
  Статия
 Late Antiquity, persecution of Christians, saints


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11894
 Димитър Димитров

1. Шпехар, Олга З. Сирмиjумски мученици и креиранье идентитета ранохришчанског града (The Sirmium Martyrs and the Creation of the Identity of the Early Christian City) в: Зборник Народног Музеjа-Београд XXI/2: Историjа Уметности,2014 , стр. 25-52. ISSN: 0352-2466.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/