„The Polyvalent Nature of Byzantine Magic: Objects, Texts, and Notions”


Димитров, Димитър (2014) „The Polyvalent Nature of Byzantine Magic: Objects, Texts, and Notions” Средновековният човек и неговият свят (Medieval Man and his World). Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов (Велико Търново: Фабер), стр. 703-714, . ISBN 978-619-00-0108-9; COBISS.BG-ID 1270215396


 (на английски език)
  Статия
 Byzantine Magic


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  11893
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/