Езичници и християни през IV век: модели на поведение


Димитров, Димитър (2000) Езичници и християни през IV век: модели на поведение В.Търново: Емалиол, 149 с. ISBN 954-9763-07-2.


 
  Монография
 езичество, християнство, философия, богословие


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  11873
 Димитър Димитров

3. Вачкова, В. Сердикийският събор: 1670 години история и интерпретации. София: Златен змей (2013 г.), ISBN 978-954-776-026-4; COBISS.BG-ID 1263286756, на стр. 60, бел. 14.

2. Маринов, Владимир. Порфирий, За "Познай себе си": текст, превод и коментар. Научен електронен архив на НБУ, 2011. [Електронен ресурс]. Достъпно на: http://eprints.nbu.bg/862/1/Porph._De_Nosce_teipsum_BG.pdf

1. Вачкова, Веселина Въображаеми и реални граници в ранносредновековна Европа (ІІІ–Х в.). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2001. ISBN 954-07-1610-1; COBISS.BG-ID 1037531364.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/