Атина Палада, тракийката Палена и трако-пеласгийското етнокултурно наследство на докласическа Атика.


Йорданов, Стефан (1995) Атина Палада, тракийката Палена и трако-пеласгийското етнокултурно наследство на докласическа Атика. Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения “Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново, 1995, 297–316.


 [La déesse Athéna Pallas, la princesse thrace Palléné et l’héritage ethnoculturel thraco-pélasgique de l’Attique préclassique. En bulgare.] Повторна публикация в: Из етническата история на древна Тракия. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2010, 182–199.
  Статия
 Атина Палада, Атика, Палена, пеласги, траки, инициации, полово-възрастова стратификация
 Издадено
  11868
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/