Notes on the etymology of the name Pistiros.


Йорданов, Стефан (2002) Notes on the etymology of the name Pistiros. Bouzek, Jan; Domaradzka, Lidia, and Archibald, Zofia H. (eds.). Pistiros. II. Excavations and Studies. Report of the Joint Project of Excavations and Studies by the Bulgarian Academy of Sciences, Charles University in Prague, University of Liverpool, École française d’Athènes and Archaeological Museum Septemvri. Charles University in Prague, The Karolinum Press, 2002, 331–333.


 
  Статия
 Пистирос, тракийски език, етимология, трако-балтски изоглоси


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  11863
 Стефан Йорданов

3. Demetriou, Denise. Pistiros and a North Aegean Trade Network. – L’Antiquité classique, Tome 79, 2010, p. 82, notes 38, 39.

2. Тачева, Маргарита. Царете на древна Тракия. Книга първа. София: Издателство АГАТО, 2006, с. 176, бел. 30.

1. Цитирано в: Бошнаков, Константин. Тракийска древност. Исторически очерци. София: Вулкан-4, 2000, с. 274.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/