Средновековният български апокрифен владетел и колегията на хана и кагана в политическата практика на Първото българско царство. I. Титулатурата на средновековния български владетел в т. нар. историко-апокрифна литература.


Йорданов, Стефан (2004) Средновековният български апокрифен владетел и колегията на хана и кагана в политическата практика на Първото българско царство. I. Титулатурата на средновековния български владетел в т. нар. историко-апокрифна литература. Сборник в чест на проф. дфн Георги Данчев. Материали от Международната научна конференция. Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2004, 475–494.


 [The medieval Bulgarian ruler of the Apocryphal literature and the collegium of the Khan and Kagan in the political pra ctice of the First Bulgarian Tzardom. I. The titulature of the medieval Bulgarian ruler in the so-called Historical Apocryphal literature. In Bulgarian.]
  Статия
 историко-апокрифна литература, апокрифен владетел, хан, каган, Първо българско царство


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  11862
 Стефан Йорданов

3. Цитирано в: Leszka, Mirosław J., Marinow, Kirił. Carstwo Bułgarskie. Polityka – Społeczeństwo – Gospodarka – Kultura. 866–971. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015, str. 204, n. 3.

2. Цитирано в: Vassilka Tapkova-Zaimova, Anissava Miltenova. Historical and Apocalyptic literature on Byzantium and Medieval Bulgaria. [История и историзъм в православния свят. Изследване на идеите за история]. Sofia: East-West Publishers, 2011, p. 112, note 18.

1. Славова, Татяна. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти. [Поредица История и книжнина]. София: ПАМ Пъблишинг Къмпани ООД, 2010, с. 214.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/