От Юстиниановия пълководец Велизарий до фолклорния персонаж Велиазар (към историята на името).


Йорданов, Стефан (2004) От Юстиниановия пълководец Велизарий до фолклорния персонаж Велиазар (към историята на името). Попово в миналото. 4. Култура и религия в миналото на Попово и района. Доклади и съобщения от научна конференция, проведена на 9 юни 2003 г. Разград: ИК “Полиграф”, 2004, 34–48.


 Електронно издание: Електронно списание LiterNet, 08.07.2004, № 7 (56) – liternet.bg/publish11/s_jordanov/velizarij.htm [From the Belisarius, the general of Justinian, to the folklore character Veliazar (a contribution to the history of the name). In Bulgarian.]
  Статия
 Велизарий, Велиазар, Юстиниан, Николай Кънев Средногорски, легенди
 Издадено
  11861
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/