Мито-ритуалният комплекс Ver Sacrum у палеобалканските народи.


Йорданов, Стефан (2004) Мито-ритуалният комплекс Ver Sacrum у палеобалканските народи. Нов български университет. Годишник на Департамент “Средиземноморски и източни изследвания”. Том 2 (2004). Академични четения в чест на 110 години от рождението на професор Янко Тодоров. София, 2004, 81–102.


 [Mytho-ritual complex Ver Sacrum among the Paleobalkan Peoples. In Bulgarian.] Повторна публикация в: Проблеми на потестарно-политическата и историческата етнология. Библиография, историографско и проблемно-теоретично проучване. Част първа. Въведение в проблематиката. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2009, 252–255.
  Студия
 палеобалкански народи, миграции, Ver Sacrum, мито-ритуален комплекс
 Издадено
  11860
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/