Из тракийската етнонимия: I. Бележки върху етимологията на етнонима мизи.


Йорданов, Стефан (2010) Из тракийската етнонимия: I. Бележки върху етимологията на етнонима мизи. Състояние и проблеми на българската ономастика. 10. Посвещава се на 90-годишнината от рождението на проф. Николай Ковачев. Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2010, 389–399.


 [Studies in the Thracian ethnonymy: I. Notes on the etymology of the ethnonym Mysoi. In Bulgarian.].
  Статия
 мизи, етнонимия, тракийски език, фригийци, миграции
 Издадено
  11852
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/