Палеобалканският ономастикон, средновековният сарматизъм и народноетимологичният подход в търсене на народностен произход.


Йорданов, Стефан (2012) Палеобалканският ономастикон, средновековният сарматизъм и народноетимологичният подход в търсене на народностен произход. Състояние и проблеми на българската ономастика. 12. Актуални проблеми на ономастиката. Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2012, 36–61.


 Електронна публикация: http://www.academia.edu/1559628/ [The Paleobalkan onomastikon, the medieval Sarmatism, and the popular etymology in search of the ethnic origins. In Bulgarian.]
  Статия
 сарматизъм, трако-балтски изоглоси, Мачей Стрийковски, Ян Длугош, етногенезис на литовците
 Издадено
  11851
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/