Френският език в публицистичната и обществената дейност на Захари Стоянов.


Йорданов, Стефан (2013) Френският език в публицистичната и обществената дейност на Захари Стоянов. Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева / Mélanges en homage à Ivanka Popova-Véléva. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2013, 365–382.


 [В съавторство с Т. Михалева; подписана: Тодорка Михалева, Стефан Йорданов] [Co-auteur de: La langue française dans les activités politique et de publiciste de Z. Stoyanov. En bulgare.]
  Статия
 Захари Стоянов, публицистика, френски език


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11848
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/