За един ономастичен принос на българския археолог от чешки произход Херман Шкорпил.


Йорданов, Стефан (2013) За един ономастичен принос на българския археолог от чешки произход Херман Шкорпил. Състояние и проблеми на българската ономастика. 13. Материали от Международната научна конференция „Славянска и балканска ономастика” (Велико Търново, 13–15 септември 2012 г.). Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2013, 318–363.


 Електронна публикация: http://www.academia.edu/7236256/ [A contribution in Bulgarian onomastics of the Bulgarian archaeologist, Chech by nationality, Václav Hermengild Škorpil. In Bulgarian.]
  Студия
 Варна, Одесос, Херман Шкорпил, трако-балтски изоглоси, субстратна ономастика
 Издадено
  11847
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/