Фракийская этнонимия в свете языковедческого наследия О. Н. Трубачева.


Йорданов, Стефан (2014) Фракийская этнонимия в свете языковедческого наследия О. Н. Трубачева. Северное Причерноморье: К истокам славянской культуры. VIII чтения памяти академика О. Н. Трубачева. Материалы. Феодосия, 17–19 сентября 2014 г. [Российская академия наук; Феодосийский музей древностей; Национальная академия наук Украины]. Феодосия, 2014, 37–38.


 [The Thracian etnonymy in the light of the scientific heritage of O. N. Trubachov. In Russian.]
  Доклад
 тракийски език, трако-балтски изоглоси, етнонимия, койлалети, О. Н. Трубачев
 Издадено
  11845
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/