М. Мойнова. Игровият подход в изобразителната дейност. - Начално образование, 1999 (5), с. 41 - 45 ISSN 0204-4951 COBISS.BG-ID 1142290404


Гърмидолова, Мариана (1999) М. Мойнова. Игровият подход в изобразителната дейност. - Начално образование, 1999 (5), с. 41 - 45 ISSN 0204-4951 COBISS.BG-ID 1142290404 София ISSN 0204-4951 COBISS.BG-ID 1142290404


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1184
 Мариана Гърмидолова

1. Цит. на с. 50 в: Красимир Николов. Игрите с цветове като фактор за развитие на образно – предметния свят на детската рисунка в предучилищна възраст. - Академично списание "Управление и образование", 2011, т. VІІ (4), с. 47 - 53. Print ISSN 1312-6121. Справка: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, УПРАВЛЕНИЕ и образование = Management and education / Унив. "Проф. Асен Златаров". Фак. "Обществени науки". - Бургас, 2005- ; 1312-6121 (print)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/