Бариери и мостове на Балканите.


Дерменджиев, Атанас (2017) Бариери и мостове на Балканите. Сб. от пета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 23-24 октомври 2015. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2017, т. V, с. 329-335. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 1239059172


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  11823
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/