Историческа география на Средна Азия (Към изследванията на В. В. Бартолд).


Дерменджиев, Атанас (2016) Историческа география на Средна Азия (Към изследванията на В. В. Бартолд). Сб. от девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 2015, 31 октомври. Ред. Н. Кънев. Велико. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. 9, с. 173-176. ISBN 798-619-208-066-2 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print) COBISS.BG-ID 1283396580


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  11822
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/