Стопанството на Република Кипър. Социално-икономически бележки.


Дерменджиев, Атанас (2016) Стопанството на Република Кипър. Социално-икономически бележки. Сб. от девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 2 ноември 2014. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. 9, с. 163-172. ISSN 978-619-208-125-6 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print) COBISS.BG-ID 1283396580


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Икономика
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Economics
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  11821
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/