Географията в социокултурен дискурс.


Дерменджиев, Атанас (2017) Географията в социокултурен дискурс. Сб. от Пета международна научна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 4-5 ноември 2016. Ред. Д. Владев. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2016, с. 232-238. ISBN 978-619-201-172-7 COBISS.BG-ID 1282965220


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  11818
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/