Славяни и фисонити от “Диалози” на Псевдо-Кесарий и феноменът на ликантропията в славянското общество от времето на Великото преселение на народите.


Йорданов, Стефан (1998) Славяни и фисонити от “Диалози” на Псевдо-Кесарий и феноменът на ликантропията в славянското общество от времето на Великото преселение на народите. Славистични проучвания. Сборник в чест на XII международен славистичен конгрес. Велико Търново, 1998, с. 185–196.


 [Slavs and Phisonitians in Dialogues of Pseudo-Caesarius, and the phenomenon of lycanthropie in the Slavic society during the so-called Great Migration period. In Bulgarian.]
  Статия
 славяни, фисонити, Фисон, Псевдо-Кесарий, ликантропия, Велико преселение на народите


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  11815
 Стефан Йорданов

1. Цитирано в: Галямичев, А. Н., Михайлин, В. Ю. Государственная власть и традиции воинских мужских союзов в славянском мире (к постановке проблемы). – Логос, 4–5 (39), 2003, с. 235.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/