За един български фолклорно-литературен вариант на сюжетния тип “Турандот”.


Йорданов, Стефан (1998) За един български фолклорно-литературен вариант на сюжетния тип “Турандот”. Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Трета Международна научна сесия. Велико Търново, 20-21 август 1997. Велико Търново, 1998, 225–243


 Електронна публикация: http://www.academia.edu/1863146/ [About a Bulgarian folklore-literary variant of the plot type „Turandot”. In Bulgarian.]
  Статия
 Турандот, български фолклор, Ковачевец, Попово, Николай Кънев Средногорски, сюжетен тип
 Издадено
  11814
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/