Към проучването на историческите процеси на политогенезис в древен Египет.


Йорданов, Стефан (2009) Към проучването на историческите процеси на политогенезис в древен Египет. Историк със съдба на творец и преподавател. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Людмил Спасов. Том I. Велико Търново: Издателство ФАБЕР, 2009, 35–63


 [A Contribution to the Study of the Historical Processes of Politogenesis in ancient Egypt. In Bulgarian.]
  Статия
 политогенезис, древен Египет, чийфдъм, военна демокрация, ном
 Издадено
  11811
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/