Богинята на любовта в мегарона на властта: Наблюдения върху потестарно-политическата система на палеобалканските народи.


Йорданов, Стефан (2008) Богинята на любовта в мегарона на властта: Наблюдения върху потестарно-политическата система на палеобалканските народи. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. II. Научна конференция, 31 октомври 2007. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2008, 93–104


 Електронна публикация: http://www.kroraina.com/st_iordanov/purthne.html. [The Goddess of Love in the Megaron of Power: Some Observations in the potestary-political system of the Paleobalkan Peoples. In Bulgarian.]
  Статия
 палеобалкански народи, потестарно-политическа система, притан, Афродита, Витиния, Пруса, пруси, сарматизъм
 Издадено
  11810
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/