Литовският общественик Йонас Басанавичюс и проблемите на тракийската етнокултурна история.


Йорданов, Стефан (2007) Литовският общественик Йонас Басанавичюс и проблемите на тракийската етнокултурна история. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Научна конференция, 1 ноември 2006. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, 93–104


 Електронна публикация: http://www.academia.edu/1206150/ [The Lithuanian public man Jonas Basanavičius and the problems of the Thracian ethno-cultural history. In Bulgarian.] Литовският обществен деец, "Lietuviu tautos patriarchas" ("патриархът" на литовския народ), Йонас Басанавичюс, работил като лекар и общественик в българските градове Лом, Елена и Варна, формулира интересна идея за етногенезиса на литовците, обвързвайки го с етногенезиса на древните траки, формулирайки теза, която до известна степен отразява донаучните представи за етнически произход на т. нар. сарматизъм, но която ги надхвърля в редица отношения, тъй като се приближава значително до съвременните наблюдения на В. Н. Топоров, Ив. Дуриданов за тясно езиково родство между тракийски език и балтските езици. Приложена е библиография на трудовете на Й. Басанавичюс.
  Статия
 тракийски език, етногенезис на траките, етногенезис на литовците, трако-балтски изоглоси
 Издадено
  11809
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/