Залмоксис, митологичният катабазис и институцията на царя-жрец у гетите.


Йорданов, Стефан (2006) Залмоксис, митологичният катабазис и институцията на царя-жрец у гетите. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Ред. колегия: доц. д-р Иванка Дончева, доц. д-р Стефан Йорданов, Полина Цончева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2006 [Поредица д-р Никола Пиколо], 99–130


 Електронна публикация: http://www.academia.edu/4379533/ [Zalmoxis, the mythical katabasis and the institution of King-Priest among the Getae. In Bulgarian.]
  Статия
 Залмоксис, катабазис, цар-жрец, гети, потестарно-политическа етнология


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  11807
 Стефан Йорданов

1. Рабаджиев, Костадин. Залмоксис, гетите и безсмъртието. – В: Acta Musei Varnaensis. VIII–1. Terra antiqua Balcanica et Mediterranea. Сборник в чест на Александър Минчев / Miscellanea of Honour of Alexander Minchev. Международна конференция, Варна, 23 февруари 2007 / International Conference, Varna February 23th, 2007, с. 41.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/