Ескиджумайският панаир в периода 1830-1868 г. – В: 130 години модерна българска държавност (Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование). УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 333-342. ISBN 978–954–524–720–0 COBISS.BG-ID: 1234330340


Дончев, Антон (2009) Ескиджумайският панаир в периода 1830-1868 г. – В: 130 години модерна българска държавност (Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование). УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 333-342. ISBN 978–954–524–720–0 COBISS.BG-ID: 1234330340


 
  Статия
 Възраждане, панаири, Ески Джумая


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11773
 Антон Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/