Мястото на стратега на Тракия във византийската рангова йерархия през IX-X в. според тактиконите от това време.


Кънев, Николай (0) Мястото на стратега на Тракия във византийската рангова йерархия през IX-X в. според тактиконите от това време. “Тракия и Хемимонт ІV – ХІV век ”, т. 2, Карнобат/Бургас (под печат)


 
  Студия
 Първо българско царство, Византия, стратег, тема Тракия, тактикони, рангови таблици, българо-византийски отношения, оловни печати


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Под печат
  11758
 Николай Кънев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/