Императорското семейство във Византия (IX – XII в.)


Кънев, Николай (2003) Императорското семейство във Византия (IX – XII в.) Епископ Константинови четения, т. 8, Шумен, 2003, 342-355. ISSN 1313-8286. COBISS.BG-ID: 1240255204.


 
  Статия
 Византия, йерархия, император, императорско семейство, средновизантийски период, титли


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11756
 Николай Кънев

1. Цитирано в: Писменост, книжовници, книги: българската следа в културната история на Европа. Материали от Петата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“, Шумен, 26 – 28.04.2016 г., Шумен, 2018, с. 124-164. - на с. 137, бел. 6.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/