Промени във византийската рангова йерархия през епохата на Комнините (кр. на XI – XII в.)


Кънев, Николай (2004) Промени във византийската рангова йерархия през епохата на Комнините (кр. на XI – XII в.) Епископ Константинови четения, т. 9, Шумен, 2004, 335-347. ISSN 1313-8286. COBISS.BG-ID: 1240255204.


 
  Статия
 византийска рангова йерархия, епоха на Комнините, Византия, титли, Алексий I Комнин


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11755
 Николай Кънев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/