Византийската титла вест и нейната еволюция през XI в.


Кънев, Николай (2007) Византийската титла вест и нейната еволюция през XI в. Епископ Константинови четения, т.10 /2, Шумен, 2007 (2005). ISBN: 978-954-577-387-7 (ч. 2). COBISS.BG-ID: 1231121892


 
  Студия
 византийска рангова йерархия, Византия, средновизантийски период, вест, протовест, титли, система на дворцово предимство, сфрагистика, еволюция


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11749
 Николай Кънев

1. Цитирано в: Тодоров, Т. Византийски печати от вътрешния град на Велики Преслав. – В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, бр. 8 (2012), 135-142, с. 138, бел. 3.

2. Цитирано в: Тодоров, Т. Византийски печати от вътрешния град на Велики Преслав. – В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, бр. 8 (2012), 135-142, с. 138.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/