За значението на кесарската титла на българския владетел Тервел.


Кънев, Николай (2007) За значението на кесарската титла на българския владетел Тервел. Историкии, т. 2, Шумен, 2007, 65-75. ISBN: 978-954-577-495-9. COBISS.BG-ID: 1277209060


 
  Статия
 Тервел, кесар, византийски йерархичен модел, рангова йерархия, България, Византия


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11748
 Николай Кънев

5. Цитирано в: Георгиев, С. България през последната третина на VIII век: застой или развитие? - В: Мартенски студентски четения. Том 4: Материали от седма научна конференция във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 106-114, - на с. 112, бел. 1.

3. Кънев, Н. За значението на кесарската титла на българския владетел Тервел – В: Историкии, т. 2, Шумен, 2007, 65-75. Цитирано в:Хрисимов, Н. Какво цели кан Крум с подновяване на договора от 716 година? – Сп. „Епохи“, т. XXV (2017), кн. 2, с. 430.

4. Цитирано в: Хрисимов, Н. Какво цели кан Крум с подновяване на договора от 716 година? – Сп. „Епохи“, т. XXV (2017), кн. 2, с. 425.

2. Цитирано в: Йорданов, И. Корпус на средновековните български печати. – Плиска-Преслав, том 12. Издание на НАИМ при БАН. София, 2016, 310 с., ISBN 978-954-9472-46-2, с. 35, бел. 10.

1. Цитирано в: Славова, Т. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти, София, 2010, с. 168.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/