Стремял ли се е българският владетел Симеон I Велики (893-927 г.) към ранга на византийски василеопатор?


Кънев, Николай (2008) Стремял ли се е българският владетел Симеон I Велики (893-927 г.) към ранга на византийски василеопатор? Сборник с материали от Международна научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, 31 октомври 2007 г., т. II, Велико Търново, 2008, 61-67. ISBN: 978-954-524-660-9 (т. 2). COBISS.BG-ID: 1228475620


 
  Статия
 Симеон I Велики , България, Византия, василеопатор, титли и длъжности


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11746
 Николай Кънев

9. The Bulgarian State in 927–686 969. The Epoch of Tsar Peter I. BYZANTINA LODZIENSIA, XXXIV. Edited by Mirosław J. Leszka and Kirił Marinow. Łódź, Łódź University Press, 2018. ISBN 978-83-8142-115-7; e-ISBN 978-83-8142-116-4 - цитирано на с. 39, бел.11.

10. The Bulgarian State in 927–686 969. The Epoch of Tsar Peter I. BYZANTINA LODZIENSIA, XXXIV. Edited by Mirosław J. Leszka and Kirił Marinow. Łódź, Łódź University Press, 2018. ISBN 978-83-8142-115-7; e-ISBN 978-83-8142-116-4 - цитирано на с. 608.

11. Цитирано в: Георгиев, П. Битката при Ахелой: „Константиновият кръст“ и/против „тоягата на Мойсей“. За библейските и исторически префигурации на цар Симеон. Симеонова България в историята на европейския Югоизток. 1100 години от битката при Ахелой. Том I, с. 84–85, бел. 22.

7. Цитирано в: Лешка, М. Симеон Велики и Византия. Из историята на българо-византийските отношения през 893–927 г. София, 2017. – на с. 162-163, бел. 89.

8. Цитирано в: Лешка, М. Симеон Велики и Византия. Из историята на българо-византийските отношения през 893–927 г. София, 2017. – на с. 328.

5. Цитирано в: Leszka, Mirosław J., Kirił Marinov Carstwo Bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultira 866-971, Warszawa, 2015, ISBN 978-83-01-18224-3, p. 110-111, note 191.

6. Цитирано в: Leszka, Mirosław J., Kirił Marinov. Carstwo Bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultira 866-971, Warszawa, 2015, ISBN 978-83-01-18224-3, p. 336.

3. Цитирано в: Димитрова (Ракаджиева), Т. Кога средновековна България се превръща в империя? – В: 1000 години Самуилова България, Благоевград, 2014, 62-71 – с. 64 и бел. 8.

4. Цитирано в: Димитрова (Ракаджиева), Т. Кога средновековна България се превръща в империя? – В: 1000 години Самуилова България, Университетско издателство „Неофит Рилски“, ISBN 978-954-680-965-0, Благоевград, 2014, 62-71 – с. 64 и бел. 6.

2. Цитирано в: Leszka, Mirosław J. Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-bizantyńskich w latach 893–927, Łodź, 2013, p. 145-146, note 89.

1. Цитирано в: Marinow, Kirił In the Shackles of the Evil One. The Portrayal of Tsar Symeon I the Great (893–927) in the Oration On the treaty with the Bulgarians, Studia Ceranea 1, Łodź, 2011, p. 162, note 5.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/