Новооткрит севастократорски оловен печат от територията на централна северна България


Кънев, Николай (2008) Новооткрит севастократорски оловен печат от територията на централна северна България Юбилеен сборник с материали от Международен научен симпозиум, посветен на сто години от рождението на д-р Васил Хараланов, Шумен, 13-15 септември 2007 г., Шумен, 2008, 153-161. ISBN: 978-954-92081-2-2 COBISS.BG-ID: 1248726500


 
  Статия
 севастократор, оловен печат, Второ българско царство, Търново, Византия, Тесалия, Ангели, Комнини


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11745
 Николай Кънев

2. Цитирано в: Йорданов, И. Византийската сфрагистика в България (1900-2010). – В: Исторически преглед, 68/кн. 5-6, София, 2011 (2013), 236-254, ISSN 0323 – 9748. – на с. 248.

1. Цитирано в: Jordanov I. Corpus of Byzantine seals from Bulgaria, Vol. 3, Sofia, 2009, ISBN: 978-954-92395-5-3; COBISS.BG-ID: 1231570404 – цитирано на p. 246-247.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/